California Tower in Balboa Park at sunset, San Diego, USA

California Tower in Balboa Park at sunset, San Diego, USA
#Etats-Unis, #travel, #United States, #USA, #Estados Unidos